• دفتر مرکزی گرجستان995555560498
  • دفتر ایران:09213176351
اقامت با تاسیس شرکت
شما اینجا هستید: خانه \ اقامت با تاسیس شرکت

در خصوص سرمایه گذاری های کوچک و متوسط نیز راهکارهای مناسب همچون ثبت شرکت که بر خلاف تمام کشورها هیچ محدودیتی از قبل پیش بینی شده مانند میزان سرمایه گذاری و نوع کار و سپرده بانکی و امثال آن لازم نیست و فرد متقاضی با شرایط سهل تری نسبت به سایر کشور ها خواهد توانست که امکان هم زمان کسب و کار و درآمد را به خود اختصاص دهد. خوشبختانه اقتصاد این کشور  با سایر کشور ها پیوند نزدیک دارد و در نتیجه در این کشور با سرمایه معقول خودخواهید توانست به کسب و کار و درآمد نائل شده به شرطی که در ازاء درآمد خود به موقع مالیات خود را پرداخت نموده و رعایت قوانین کشوری را ملحوظ نظر قرار دهید و در نتیجه بصورت سالیانه کارت اقامت  تمدید شده و به خواسته خود که همانا اقامت دائم در آینده است برسید.


توجه : نکته مهم در این روش چنین است که اشخاص از قبل برای خود برنامه کاری مشخص داشته و با توجه به سوابق کاری یا ایده های نوینی را در نظر داشته و بتوانند برنامه های خود را حداکثر ظرف مدت دو ماه به جامعه عمل برساند و یکی از جذابیت های خاص دراین کشور این است که صرفاً با ثبت شرکت قانونی به غیر از چند مورد همچون مواد دارویی و دخانیات و وسایل نظامی هرگونه کار دیگری  هیچ نیازی به مجوز تازه و سخت ندارد و در کار خود که قانونی باشد پیشرفت نموده و راه ترقی و تعالی را خواهید پیمود در حال حاضر ایرانیان فقط  با داشتن پاسپورت ترجمه شده به زبان گرجی میتوانند به ثبت شرکت درگرجستان و مسافرت و تجارت اقدام نمایند